Bekijk onze vestigingen Winkelwagen RDW erkend Innovam groep

LET OP ! 50% korting op het uurloon van reparaties voor onze eigen klanten !

voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden TAPTAP-MOTORPROMO.NL

1.Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Gebruiker: TAPTAP-MOTORPROMO.NL
Wederpartij: de natuurlijke -, of rechtspersoon, ten behoeve van wie door TAPTAP-Motorpromo.nl producten worden geleverd en/of diensten worden verricht. 
Koopovereenkomst: De overeenkomst tussen wederpartij en Motorpromo.nl ter bevestiging van het aanbod en de aanvaarding hiervan.
Dienstverlening:(technische) service, ondersteuning van Motorpromo.nl aan de wederpartij, ten behoeve van producten die bij ons zijn aangeschaft.
Koop op afstand: een overeenkomst, tot stand gekomen per telefoon, per mail of via de webshop.

2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van TAPTAP-Motorpromo.nl, alsmede op de tussen TAPTAP-Motorpromo.nl en de wederpartij gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. 
2.2 Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden die door de wederpartij worden aangedragen. TAPTAP-Motorpromo.nl sluit uitdrukkelijk de aanvaarding van algemene voorwaarden van de wederpartij uit.

3. Aanbiedingen 
3.1 Een aanbieding van TAPTAP-Motorpromo.nl wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alhoewel TAPTAP-Motorpromo.nl de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen TAPTAP-Motorpromo.nl en de wederpartij kan (gaan) duiden, kan de wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 
3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 
3.3 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt (zowel bij TAPTAP-MOTORPROMO.NL, als de hoofdleveranciers van TAPTAP-MOTORPROMO.NL).

4. Aanvaarding 
Een overeenkomst komt tot stand tussen TAPTAP-Motorpromo.nl en de wederpartij bij het ondertekenen van de koopovereenkomst door de wederpartij. Hierbij geldt dat er sprake is van aanbod en aanvaarding tussen TAPTAP-Motorpromo.nl en de wederpartij.

5. Prijs 
Alle prijzen van de “webshop onderdelen” zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW .Andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, uitgesloten tenzij anders aangegeven. De wederpartij is de prijs verschuldigd die TAPTAP-Motorpromo.nl in enige schriftelijk aanbieding of anderszins het laatst aan de wederpartij heeft medegedeeld.  

6. Levering 
6.1 De door TAPTAP-MOTORPROMO.NL (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens TAPTAP-MOTORPROMO.NL, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van TAPTAP-MOTORPROMO.NL 
6.2 TAPTAP-MOTORPROMO.NL behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. 
De wederpartij draagt het risico van de zaken vanaf het moment van verzending vanaf de hoofdleverancier.

7.Transport 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door TAPTAP-MOTORPROMO.NL, zonder dat TAPTAP-MOTORPROMO.NL hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. De bovengenoemde kosten worden door de wederpartij gedragen.

8. Betaling 
8.1 Betaling geschied via iDeal, contant of door storting/overboeking op een door TAPTAP-MOTORPROMO.NL aangewezen bank- of girorekening. De koopsom is bij vooruitbetaling verschuldigd.
8.2 Producten met een hogere waarde dan 100 euro in de showroom of via de website, dienen aanbetaald te worden of volledig bij het plaatsen van bestelling. Het aanbetalingbedrag betreft 25% van het totaalbedrag incl. BTW zoals aangegeven op de factuur/leveringsbon.
8.3 Indien de bestelling van wederpartij een product betreft die op maat voor/naar specifieke wens van wederpartij wordt gemaakt en besteld bij de hoofdleverancier, dient 25% van het aankoopbedrag aanbetaald te worden. Wanneer wederpartij de bestelling annuleert, komt de aanbetaling ten goede van TAPTAP-MOTORPROMO.NL, i.v.m. gemaakte proceskosten.

9. Aansprakelijkheid 
9.1TAPTAP-MOTORPROMO.NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door TAPTAP- MOTORPROMO.NL of in verband met de uitvoering van TAPTAP-MOTORPROMO.NL, van hetgeen met de wederpartij is overeengekomen, waaronder begrepen nalatigheden van door TAPTAP-MOTORPROMO.NL ingeschakelde derden, tenzij TAPTAP-MOTORPROMO.NL opzet of grove schuld kan worden verweten. 
9.2 Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde, is TAPTAP-MOTORPROMO.NL in ieder geval nimmer aansprakelijk: 
-voor bedrijf- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; 
- voor schade ten gevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product geschikt of bestemd is; 
- voor schade veroorzaakt door medewerkers van TATAP-MOTORPROMO.NL en/of door haar ingeschakeld derden;
- voor schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 10 van deze algemene voorwaarden. 
9.3 In de gevallen, als bedoeld in eerste lid van dit artikel, mede gelet op de omstandigheden van het geval, de wederpartij door verzuim van TAPTAP-MOTORPROMO.NL geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door TAPTAP-MOTORPROMO.NL vergoed dient te krijgen, wordt de aansprakelijkheid van TAPTAP-MOTORPROMO.NL uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de wederpartij in rekening gebrachte product verkoopprijs en de extra mogelijk gemaakte dwangkosten door TAPTAP-MOTORPROMO.NL.

10. Overmacht 
10. 1 TAPTAP-MOTORPROMO.NL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TAPTAP-MOTORPROMO.NL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TAPTAP-MOTORPROMO.NL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TAPTAP-MOTORPROMO.NL of van derden daaronder begrepen. TAPTAP-MOTORPROMO.NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TAPTAP-MOTORPROMO.NL zijn verbintenis had moeten nakomen.
10.3 TAPTAP-MOTORPROMO.NL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.4 Indien TAPTAP-MOTORPROMO.NL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is TAPTAP-MOTORPROMO.NL gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben. 

11. Eigendomsvoorbehoud 
11.1Het eigendom van de geleverde zaken wordt door TAPTAP-MOTORPROMO.NL uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. 
11.2De wederpartij is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij TAPTAP-MOTORPROMO.NL berust afgescheiden te bewaren, dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. 

12. Garantie en aansprakelijkheid
12.1TAPTAP-MOTORPROMO.NL verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. TAPTAP-MOTORPROMO.NL verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksfoutgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Deze garantietermijnen staan vermeld in de leveringsvoorwaarden van TAPTAP-MOTORPROMO.NL.
12.2
A. TAPTAP – MOTORPROMO.NL is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het geleverde product(en).
B. TAPTAP – MOTORPROMO.NL  is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het product bij terugzending door wederpartij aan TAPTAP-MOTORPROMO.NL . Tevens is TAPTAP- MOTORPROMO.NL niet aansprakelijk voor het gebruik van deze producten, zowel op de openbare wegen en niet openbare wegen. TAPTAP-MOTORPROMO.NL voldoet aan haar zorgplicht door de wederpartij bij aankoop (mondeling) voldoende te informeren omtrent het gebruik van het product.
C. Op het Hollandse vakhandelsmerk Vogue(elektrische fietsen), verkocht door TAPTAP-MOTORPROMO.NL, zit 5 jaar garantie op de frame, 2 jaar op de accu en 1 jaar op de motor, bekabeling en sensoren.
D. Op elektrische bakfietsen van TROY, verkocht door TAPTAP-MOTORPROMO.NL,  zit 2 jaar garantie op de frame, 2 jaar op de accu en 1 jaar op de motor, bekabeling en sensoren.
E. Op merkloze elektrische fietsen, verkocht door TAPTAP-MOTORPROMO.NL,  zijn afwijkende garantiebepaling van toepassing. Dit verschilt per leverancier en kan variëren tussen 6 maanden tot 1 jaar. De wederpartij wordt bij aankoop op de hoogte gesteld van de betreffende garantietermijn.
F. Op Enduro producten, zoals motoren en quads die op de openbare weg mogen, verkocht door TAPTAP-MOTORPROMO.NL, zit 1 jaar fabrieksfoutgarantie op de motoronderdelen.  Bij reparatie geldt het volgende: De reparatiekosten bestaan uit het uurloon van een monteur, ingesteld door TAPTAP-MOTORPROMO.NL en de eventuele vervangingskosten van het product. Het uurloon inclusief 50% korting is altijd voor de rekening van de wederpartij. Het uurloon voor  bestaande klanten (wederpartij) bedraagt €22.50  i.p.v. €45,-.
G. Op off-the-road producten(mogen niet op de openbare weg), verkocht door TAPTAP-MOTORPROMO.NL,  als : Mini bikes, Dirt bikes, Quads, Buggy, tractoren en producten van een vergelijkbare categorie zit maximaal de wettelijk garantie van 6 maanden op fabrieksfouten en enkel op de motorblokonderdelen, na aankoop van het product.  Bij reparatie geldt het volgende: De reparatiekosten bestaan uit het uurloon van een monteur, ingesteld door TAPTAP-MOTORPROMO.NL en de eventuele vervangingskosten van het product Op het uurloon heeft u 50% klantenkorting. Het uurloon voor bestaande klanten (wederpartij) bedraagt €22.50 i.p.v. €45,-. TAPTAP-MOTORPROMO.NL geeft geen enkele vorm van gebruikersgarantie. Het juiste danwel onjuiste productgebruik door wederpartij is oncontroleerbaar. Wij staan enkel garant voor het verkopen van een deugdelijk product van goede kwaliteit. Werkend met 5 jaar servicegarantie. Wij verkopen Bikes en quads niet in de verpakking om teleurstellingen te voorkomen en u onverantwoord aan het werk te zetten om technisch goed deze voertuigen af te monteren. Om zo een voertuig in elkaar te zetten is toch enig ervaring en kennis op dit gebied een vereiste. U koopt bij ons een product rolklaar, gestart en werkend voor dezelfde prijs. Op aanbiedingen van TAPTAP-MOTORPROMO.NL zit geen enkele vorm van garantie i.v.m. extra promotie korting op deze producten.

Extra toelichting garantie op cross en race gerelateerde voertuigen:
-Fabrieksgarantie houdt in dat er garantie zit op fabrieksfouten, dus niet op slijtage gevoelige delen.
-De garantie vervalt als het onderhoud niet of onjuist is uitgevoerd.
-De garantie vervalt als het voertuig of motorblok wordt opgevoerd of aangepast.
-Wederpartij is verantwoordelijk voor het correct retourneren van producten die geleverd zijn door TAPTAP-MOTORPROMO.NL.
-Als blijkt dat het product of voertuig defect is en niet onder de garantie valt, zijn de kosten van het onderzoek, transport en reparatie voor de wederpartij.

12.3 Onverminderd het voorstaande kan de wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: 
indien de wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens TAPTAP-MOTORPROMO.NL zijn verricht; 
- indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
- indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; 
- indien de wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; 
- indien de wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de wederpartij behoort te komen. 

13. Klachten/Reclameringsrecht
13.1 Eventuele klachten omtrent een door TAPTAP-MOTORPROMO.NL geleverd product, dienen door de wederpartij terstond aan TAPTAP-MOTORPROMO.NL schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 48 uur na aflevering per e-mail te worden medegedeeld via info@motorpromo.nl
Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt TAPTAP-MOTORPROMO.NL geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de wederpartij de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij.
13.2 Klachten geven aan de wederpartij nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, zal het bedrag teruggestort worden op een door wederpartij aan te wijzen bankrekeningnummer.
13.3 Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane klacht door de wederpartij door TAPTAP-MOTORPROMO.NL wordt gehonoreerd, zal de TAPTAP-MOTORPROMO.NL tot herstel van het geconstateerde gebrek overgaan. De kosten van reparatie uurloon blijft voor de wederpartij en de kosten van onderdelen in dit geval voor TAPTAP-MOTORPROMO.NL.

14.Retourzending 
TAPTAP-MOTORPROMO.NL aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk of per e-mail akkoord is gegaan, slechts wanneer deze zaken aan het door TAPTAP-MOTORPROMO.NL op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin TAPTAP-MOTORPROMO.NL deze zaken aan de wederpartij had afgeleverd. Aanmelden van een retourzending kan per mail, op: info@motorpromo.nl, na bevestiging van de retourzending door TAPTAP-MOTORPROMO.NL kunnen producten retour gezonden worden naar: TAPTAP-MOTORPROMO.NL – De Nieuwe Haven 24v , 7772BC te Hardenberg (ov). Kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de wederpartij.

15. Ontbinding/beëindiging 
15.1De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn, indien de wederpartij enige (betalings-)verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt. Op grond hiervan kan de overeenkomst worden ontbonden.
15.2 Indien TAPTAP-MOTORPROMO.NL goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen. Op grond hiervan kan de overeenkomst worden ontbonden.
15.3 achteraf ontbinden van uw bestelling om welk reden dan ook is taptap-motorpromo.nl enkel kostprijs van het product inclusief btw verschuldigd, mits het product geheel nieuw is en in de verpakking. Dit exclusief bestel en proceskosten, assemblage kosten, inern en extern transportkosten en of derde kosten.
is het product in opdracht geassembleerd dan wordt bij een "overmacht-ontbinding" , om welk reden dan ook, 25% van de kostprijs product in rekening gebracht door taptap-motorpromo.nl want het product kan niet worden teruggestuurd naar de importeur en wordt als gebruikt (marge) beschouwd. Bij kentekenvoertuigen worden er nog rdw, bpm en andere accijns in vermindering gebracht. 


16. Geschillen
Op alle geschillen over de door partijen gesloten overeenkomst, alsmede over deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 
Op alle tussen TAPTAP-MOTORPROMO.NL en de wederpartij ontstane geschillen zullen, voor zover volgens dwingendrechtelijke competentieregels mogelijk en behoudens andersluidend beding, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.
 Algemene voorwaarden koop op afstand

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TAPTAP-MOTORPROMO.NL en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen TAPTAP-MOTORPROMO.NL en wederpartij.
1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij TAPTAP-MOTORPROMO.NL zijn in te zien op de website www.motorpromo.nl en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos kunnen worden toegezonden.
1.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
1.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de wederpartij zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2. Het aanbod
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als TAPTAP-MOTORPROMO.NL gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe benadering van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden TAPTAP-MOTORPROMO.NL niet.
2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
2.4 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt (zowel bij TAPTAP-MOTORPROMO.NL, als de hoofdleveranciers van TAPTAP-MOTORPROMO.NL).

3. Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dient de orderbevestiging als aanvaarding van het aanbod door TAPTAP-MOTORPROMO.NL.
3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft TAPTAP-MOTORPROMO.NL passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal TAPTAP-MOTORPROMO.NL daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Levering en uitvoering
4.1 TAPTAP-MOTORPROMO.NL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan TAPTAP-MOTORPROMO.NL kenbaar heeft gemaakt.
4.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal TAPTAP-MOTORPROMO.NL geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding niet mogelijk.

4.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal TAPTAP-MOTORPROMO.NL het bedrag dat de wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal TAPTAP-MOTORPROMO.NL zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van TAPTAP-MOTORPROMO.NL.
4.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij TAPTAP- MOTORPROMO.NL tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf aangewezen en aan TAPAP-MOTORPROMO.NL bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Betaling
5.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de bestelling in behandeling is genomen.
5.2 Bij de verkoop van producten aan wederpartijen mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5.3 De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TAPTAP-MOTORPROMO.NL te melden.
5.4 In geval van wanbetaling van de wederpartij heeft TAPTAP-MOTORPROMO.NL behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5.5 wijze van betaling : iDeal, per overboeking of contant bij afhalen vanuit ons afhaalmagazijnen.

6. Transport
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door TAPTAP-MOTORPROMO.NL, zonder dat TAPTAP-MOTORPROMO.NL hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. De bovengenoemde kosten worden door de wederpartij gedragen.
6.1 Zie extra toelichting artikel 7.1

7. Retour – Ruilen - Reclamatie
7.1 TAPTAP-MOTORPROMO.NL aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk of per e-mail akkoord is gegaan, slechts wanneer deze zaken aan het door TAPTAP-MOTORPROMO.NL op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin TAPTAP-MOTORPROMO.NL deze zaken aan de wederpartij had afgeleverd. Aanmelden van een retourzending kan per mail, op: info@motorpromo.nl, na bevestiging van de retourzending door TAPTAP-MOTORPROMO.NL kunnen producten retour gezonden worden naar: TAPTAP-MOTORPROMO.NL – De Nieuwe Haven 24v , 7772BC te Hardenberg (ov). Kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de wederpartij.
7.2 extra toelichting retour en ruilen
A. Wanneer de producten bij de wederpartij zijn afgeleverd, is de wederpartij verplicht om de producten nauwkeurig te controleren op tekortkomingen, beschadigingen en overige gebreken.
B. Indien er gebreken zijn aan het ongebruikte artikel is de wederpartij verplicht dit binnen 48 uur, na aflevering, te melden per e-mail aan TAPTAP- MOTORPROMO.NL via info@motorpromo.nl.
C. De transportkosten voor het terugzenden van een verkeerd besteld product(en) is voor rekening van de wederpartij.
D. Producten kunnen pas na voorafgaande schriftelijke toestemming (per mail) van TAPTAP- MOTORPROMO.NL worden geretourneerd in originele, onbeschadigde en complete staat.
E. Na 14 dagen wordt de reclamering en een retouraanvraag niet meer in behandeling genomen door TAPTAP-MOTORPROMO.NL. Dit geldt enkel voor categorie “webshop onderdelen” en online bestellingen via de mail. Verzendkosten retourzendingen blijven voor de wederpartij.
F. Aanbiedingen, vooruit bestellingen en zelf producten afhalen in de afhaalmagazijnen/ showrooms kunnen helaas niet worden geretourneerd. Inruil is mogelijk in de originele staat, onbeschadigd en ongebruikt.
G. Elektronische onderdelen / motoronderdelen kunnen helaas niet retour.

8. Herroepingrecht
8.1 Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 0 dagen bij aankopen via de showroom en 14 dagen bij aankopen via de webshop, ongebruikt en in de originele verpakking. Bij aankoop vanuit de showroom is omruilen binnen 8 dagen mogelijk. Het product dient in de originele verpakking en ongebruikt te zijn. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de wederpartij of een vooraf door de wederpartij aangewezen en aan TAPTAP-MOTORPROMO.NL bekend gemaakte vertegenwoordiger.
8.2 Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan TAPTAP-MOTORPROMO.NL retourneren, conform de door TAPTAP-MOTORPROMO.NL verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Zie toelichting artikel 7.2

9. Kosten in geval van herroeping
9.1 Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen de kosten van de zending voor zijn rekening. Indien het product beschadigd is of niet-bruikbaar, blijft de wederpartij de aankoopwaarde verschuldigd aan TAPTAP-MOTORPROMO.NL.

9.2 Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal TAPTAP-MOTORPROMO.NL dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen exclusief de verzend en handelingskosten.
9.3 Zie toelichting artikel 7.2

10. Uitsluiting herroepingrecht
10.1 TAPTAP-MOTORPROMO.NL kan het herroepingrecht van de wederpartij uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien TAPTAP-MOTORPROMO.NL dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

10.2 Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door TAPTAP-MOTORPROMO.NL op maat besteld zijn en klaar gemaakt zijn overeenkomstig specifieke wensen van de
wederpartij;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop TAPTAP-MOTORPROMO.NL geen invloed heeft;
e. voor (elektronische) onderdelen en bekabeling

11. conformiteit en garantie
11.1 TAPTAP-MOTORPROMO.NL staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat TAPTAP-MOTORPROMO.NL er tevens voor in dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik.
11.2 Een door TAPTAP-MOTORPROMO.NL fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover TAPTAP-MOTORPROMO.NL kan doen gelden.

12. Persoonsgegevens
12.1 Gegevens van de wederpartij worden niet aan derden vertrekt. Het bijzondere geval van hacken van buitenaf uitgesloten. TAPTAP-MOTORPROMO.NL zal zich dan beroepen op overmacht. TAPTAP-MOTORPROMO.NL toetst periodiek nauwkeurig zijn systemen op maximale beveiliging.
12.2 TAPTAP-MOTORPROMO.NL verstrekt enkel gegevens die specifiek worden opgevraagd door overheidsinstanties en/of  verzekeringen in geval van misdrijf of het plegen van strafbare feiten.

13.Rechten
13.1
Niets van de website www.motorpromo.nl mag door derden zonder toestemming van TAPTAP- MOTORPROMO.NL gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan TAPTAP-MOTORPROMO.NL.
13.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de afbeeldingen en teksten op de site van motorpromo.nl
13.3 Door snelle voorraad circulatie, afbeeldingen en kleuren, kunnen producten afwijken van het origineel op de website. Daarom heeft TAPTAP-MOTORPROMO.NL showrooms met al deze artikelen gemonteerd staan, zodat wederpartij ze op voorhand kan bekijken en vergelijken.

 

Producten

Onderdelen A t/m Z Quads op NL Kenteken Buggys 50cc - 1100cc Retro Scooters & Scooters Kinderquads op Benzine of  Accu Dirtbikes & Motorcross Mini Bikes & Mini Crossers Fietsen, Bakfietsen & Kinderfietsen Elektrische Fietsen divers Kleding en Accessoires

Populair :

Streetquads Retro Scooters Fietsen divers Elektrische Fietsen Quads v.a. 6 jaar Quads tot 6 jaar Kinderquads Elektrisch Bescherming & Kleding Dirtbikes 125cc 4takt Dirtbikes 250cc 4takt

Klantenservice:

Financiering Fietsplan Pechpas Kentekenregeling Verzekeringen quads Service op quads,bikes Service op alle fietsen Wegenbelasting quads Bezorgen & Kosten Werkplaats

Showroom / Verkoop:

Beesd Budel  Hardenberg Drachten Doetinchem
Overpelt (magazijn)
Ga naar  filiaal Budel

Cuijk (magazijn)
Ga naar filiaal Beesd

Let op :
Afwijkende openingstijden !

Overige informatie

Financiering Fietsplan Pechpas Kentekenregeling Verzekeringen quads Service op quads,bikes Service op alle fietsen Wegenbelasting quads Bezorgen & Kosten Werkplaats